شیوه یاب

شیوه تمیز کردن ماشین ریش تراش

دسته بندی : اقایان     تاریخ : ۲۷ دی ۱۳۹۵     بازدید : 383

تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش:رﯾﺶ ﺗﺮاش ﯾﮑﯽ از اون وﺳﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﺮب و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯿﺸﻪ و ﺗﻮی رﯾﺶ ﺗﺮاش ُﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺷﺴﺘﻦ داره . درﺳﺘﻪ ھﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ ﺧﻮدﺷﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه دارن وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر در آورد و ﺷﺴﺖ . ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ , رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ھﺴﺘﻦ .

تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش

در زﯾﺮ روش ﺳﺎده ﺷﺴﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل رﯾﺶ ﺗﺮاش رو ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﺪل ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ ھﺴﺖ رو آﻣﻮزش ﻣﯿﺪیم :

ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای تمیز کردن ماشین ریش تراش :
– ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎ ظﺮف ﺑﯽ ﻣﺼﺮف.
– ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ.
– دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن.
– آب ﮔﺮم.

روش ﺷﺴﺘﻦ ماشین ریش تراش:

اﺑﺘﺪا ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی رﯾﺶ ﺗﺮاش رو ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اوﻧﮫﺎ رو داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آب ﮔﺮم روی اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ . ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو ﺗﻮی ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﮔﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﻄﻞ ﻣﺎﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺮ آب ﮔﺮم رو ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روی ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ ﺗﻮی ﺳﻄﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﯽ آﺑﺶ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮک ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮی ﺳﻄﻞ ﻣﯽ ﭼﮑﻮﻧﯿﻢ و ﮐﻤﯽ آب ﮔﺮم رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﯿﺬارﯾﻢ ۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺧﯿﺲ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ھﺎ ﭘﺎک و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ , آب داﺧﻞ ﺳﻄﻞ رو دور رﯾﺨﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﻮره .

ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﮔﺮم ﻣﯿﺸﻮرﯾﻢ و ھﯽ آب رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم. ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو روی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯿﺬارﯾﻢ ﺗﺎ آﺑﺸﻮن ﺑﺮه و ﮐﺎﻣل ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻦ . ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ رﯾﺶ ﺗﺮاش ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ُﺑﺮس اوﻧﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ رو ﮐﻤﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮی اوﻧﻮ ﺧﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو دوﺑﺎره ﺳﻮار ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شیوه های مشابه

شیوه اعزام به خدمت سربازی

شیوه مذاکره زناشویی

شیوه اصولی چیدمان میز کار

شیوه برخورد با افراد یکدنده و لجباز

شیوه یاب
کپی رایت © تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شیوه یاب می باشد.
هرگونه کپی برداری از مطالب صرفا با ذکر منبع و لینک به آدرس اصلی مجاز است.